FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Na tej stronie znajdują się pytania wraz z odpowiedziami jakie najczęściej padają podczas przekazywania tekstów tłumaczeń. Jeżeli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na Twoje pytanie napisz do nasz na biuro@tlumacz-rosyjski.pl a z chęcią na nie odpowiemy.
Jak obliczyć liczbę znaków w tekście ?
Jeżeli tekst jest w formie elektronicznej - napisany na komputerze - to można to zrobić poprzez statystykę w jednym z edytorów tekstu (np. Word, Acrobat, OpenOffice). Jeżeli jednak tekst jest już wydrukowany lub napisany odręcznie to policzenie ilości znaków przeprowadza się dopiero po przetłumaczeniu tekstu.
Co może być przedmiotem tłumaczenia poświadczonego?
Przedmiotem tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego może być oryginał pisma procesowego, dokumentu urzędowego lub firmowego, odpis pisma lub dokumentu, dokument prywatny lub tekst niesygnowany. 
Pismo procesowe i dokument urzędowy są pismami sporządzonymi formie przepisanej przez powołane do tego organy i organizacje. 
Dokument firmowy jest pismem wydanym przez przedsiębiorcę lub osobę prawną.  Dokument prywatny jest pismem sporządzonym przez osobę fizyczną, która podpisała je wyłącznie we własnym imieniu. 
Tekst niesygnowany jest tekstem, który nie jest poświadczony ani przez osobę prawną, ani przez osobę fizyczną.
Jak należy tłumaczyć imiona i nazwiska z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim?
Zasady tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łaciński reguluje art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku (zmiana z dniem 01 stycznia 2015 roku) w następującym brzmieniu:
„Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument”.
Jak wygląda poświadczenie tekstu niesygnowanego (na którym nie występują żadne pieczęcie, ani podpisy)?
Poświadczenie tekstu niesygnowanego, tekstu otrzymanego pocztą elektroniczną lub faksem zaleca się na stale łączyć (zszywać) z takim tekstem, opatrywać podpisem i pieczęcią okrągła tłumacza.
Czy należy tłumaczyć tytuły zawodowe, stopnie naukowe, nazwy szkół, uczelni i innych instytucji kształcących?
W tłumaczeniu dokumentów dotyczących wykształcenia należy zachowywać zasady opracowane przez Komisję Europejską, Radę Europy i UNESCO, które nakazują przytaczać tytuły zawodowe, stopnie naukowe, nazwy szkół, uczelni i innych instytucji kształcących w brzmieniu oryginalnym i nie wyrażać sądów wartościujących ani stwierdzać o równoważności poziomu wykształcenia, do czego w Polsce powołane jest Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.